สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ธันวาคม 2562)