สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20 มีนาคม 2562)