สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(22 มกราคม 2564)