สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ( 4 ธันวาคม 2563)

 

ประกาศ ณ วันที่ : 4 ธันวาคม 2563
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ