สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (3 กรกฎาคม 2561)

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนมิถุนายน 2561


ประกาศ ณ วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ