สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 14 เมษายน 2563)