สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก FUJI XEROX จำนวน 29 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิถุนายน 2563)