สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก HP จำนวน 13 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พฤษภาคม 2563)