สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 2 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 กุมภาพันธ์ 2563)