สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ฟอร์ด เลขทะเบียน 5กศ 8504 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 มีนาคม 2563)