สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 กุมภาพันธ์ 2563)