สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ HP Laser jet Pro 400 M401DN จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มีนาคม 2563)