สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เมษายน 2563)