สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องหมึกพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิถุนายน 2565)