สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ “Thailand Next Move : Infrastructure, Industry and Innovation in Economic and Environmental Challenges” รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงาน กปร.

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้บรรยายสรุปภาษาอังกฤษเรื่อง Sustainable Sufficiency Economy Philosophy (SEP) Application in Community and Business” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หลักสูตร “Thailand Next Move : Infrastructure, Industry and Innovation in Economic and Environmental Challenges” ของสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งการเป็นการบรรยายภาคภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรบรวมทั้งสิ้น ๔๒ คน จาก ๑๘ ประเทศ เช่น ปากีสถาน ไนเจอร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา อิหร่าน ฯลฯ

ในการนี้ ผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การถือครองที่ดินของเกษตรกรในการดำเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ความเชื่อมโยงระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจบนฐานถิ่นโลกภิวัตน์หรือเศรษฐกิจระดับโลกบนฐานท้องถิ่น (Glocalization) รวมถึงมีความเห็นต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวทางที่ดีที่จะบรรลุเศรษฐกิจบนฐานถิ่นโลกภิวัตน์

ประมวลภาพการบรรยายสรุป ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ
Thailand Next Move : Infrastructure, Industry and Innovation in Economic and Environmental Challenges”
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕