สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

พร้อมเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 190 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งเสื้อกันหนาวไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ และได้เยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านกอกบ้านจูนใต้ บ้านจูนเหนือ บ้านกอกหลวง และบ้านกอกน้อย โดยใช้กระบวนการพัฒนาจากความต้องการของราษฎรตามกรอบแนวคิดของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาป่าไม้ สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำและลดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าที่ราษฎรคืนมารวม 8,459 ไร่ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ด้านการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้ราษฎรทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เช่น จากการทำข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตเพียง 20-30 ถัง/ไร่ ปรับเปลี่ยนเป็นการทำนาแบบขั้นบันได ซึ่งให้ผลผลิต 30-45 ถัง/ไร่ ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งยังช่วยลดพื้นที่ทำการเกษตรให้น้อยลง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ราษฎรมีการศึกษาให้สามารถพูดภาษาไทยได้ รวมทั้งการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเช่น การเลี้ยงไก่ สุกร การปลูกพืชผักหลังนา การปลูกกาแฟ นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพงานด้านศิลปาชีพ การทอผ้า การปักผ้า ทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2543 มีรายได้เฉลี่ย 9,900 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการสำรวจในปี 2562 พบว่าราษฎรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 40,752 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 4 เท่า ซึ่งได้สร้างความมั่นคงทางรายได้และอาชีพให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.