สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังมีน้ำสมบูรณ์ทุเรียน ผลผลิตทุเรียน ไม้ผล เงาะ มังคุด เพิ่มขึ้น (สยามรัฐ 23-06-2565)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน  2565