สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรีร่วมทุกภาคส่วนหารือพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์ (สยามรัฐ 10/10/2562)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่  10  ตุลาคม   2562