สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี เชิญุุถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติหน้าที่ ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน จ.น่าน


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่  20 มกราคม 2564