สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์    ฉบับวันที่  14  ตุลาคม   2562