สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

โอกาสนี้ทรงปลูกป่าโดยวิธีปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊ก เมล็ดมะขาม เมล็ดมะกำตัน เมล็ดต้นคูณ พร้อมกับทอดพระเนตรแปลงสมุนไพร และทรงทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

   ในการนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.