สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

   โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ ชุด "รู้คิด รู้ทำ เทคโนโลยีธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะ" และทรงรับฟังรายงานแผนการจัดการน้ำเสียสำหรับแม่น้ำเพชรบุรี รายงานแผนการจัดอบรมหลักสูตรขยายผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่ระดับปริญญา จากนั้น เสด็จไปยังแปลงนาสาธิต ทอดพระเนตรแปลงนาสาธิต และทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว  

    ต่อมา ประทับรถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรพื้นที่โครงการฯ การสาธิตการจับปลาจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 2 และทรงรับฟังรายงานผลการวิจัยปลากินพืชจากบ่อบำบัดน้ำเสีย รายงานผลการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา และรายงานแผนการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและพื้นที่โครงการ ฯ ในปีงบประมาณ 2565 ต่อจากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลน ทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานก่อสร้างสะพานไม้ป่าชายเลน รายงานการวิจัยพื้นที่ป่าชายเลนและความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสมดุลความร้อนของป่าชายเลน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr. นายช่างภาพสำนักงาน กปร.