สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด ตามรอยพระราชา

พบจำนวน 20 รายการ
ตอนที่ 20 แม่ครูของเด็กไร้รัฐ (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 20 แม่ครูของเด็กไร้รัฐ (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 20 แม่ครูของเด็กไร้รัฐ (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 19 ตามรอยพระราชา ด้วยศรัทธาในความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 19 ตามรอยพระราชา ด้วยศรัทธาในความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 19 ตามรอยพระราชา ด้วยศรัทธาในความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 18 คนสู้ชีวิต กับความมสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 18 คนสู้ชีวิต กับความมสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 18 คนสู้ชีวิต กับความมสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 17 จากโรงงาน...สู่การทำเกษตรตามวิถีพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 17 จากโรงงาน...สู่การทำเกษตรตามวิถีพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 17 จากโรงงาน...สู่การทำเกษตรตามวิถีพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 16 คนเลี้ยงวัว ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากกพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 16 คนเลี้ยงวัว ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากกพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ตอนที่ 16 คนเลี้ยงวัว ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากกพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 15 ตามรอยพระราชา สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 15 ตามรอยพระราชา สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 15 ตามรอยพระราชา สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 14 ก้าวใหม่ของชีวิตที่มั่นคง ตามเส้นทางความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 14 ก้าวใหม่ของชีวิตที่มั่นคง ตามเส้นทางความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 14 ก้าวใหม่ของชีวิตที่มั่นคง ตามเส้นทางความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 13 พระนักพัฒนา ตามแนวทางแห่งความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 13 พระนักพัฒนา ตามแนวทางแห่งความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 13 พระนักพัฒนา ตามแนวทางแห่งความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 12 ชีวิตที่พอเพียงในเมืองใหญ่ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 12 ชีวิตที่พอเพียงในเมืองใหญ่ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 12 ชีวิตที่พอเพียงในเมืองใหญ่ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 11 ชีวิตที่ดีขึ้น เพราะได้เรียนตามคำพ่อบอก (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 11 ชีวิตที่ดีขึ้น เพราะได้เรียนตามคำพ่อบอก (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ตอนที่ 11 ชีวิตที่ดีขึ้น เพราะได้เรียนตามคำพ่อบอก (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

รายละเอียด

ตอนที่ 10 ก้าวที่กล้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 10 ก้าวที่กล้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 10 ก้าวที่กล้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

รายละเอียด

ตอนที่ 9 ล้มเหลว แต่ลุกได้ด้วยความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 9 ล้มเหลว แต่ลุกได้ด้วยความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 9 ล้มเหลว แต่ลุกได้ด้วยความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

รายละเอียด

ตอนที่ 8 เพราะได้ลงมือทำ จึงเข้าถึงความพอเพียงที่แท้จริง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 8 เพราะได้ลงมือทำ จึงเข้าถึงความพอเพียงที่แท้จริง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ตอนที่ 8 เพราะได้ลงมือทำ จึงเข้าถึงความพอเพียงที่แท้จริง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

รายละเอียด

ตอนที่ 7 จากลูกหนี้...กลายเป็นคนที่มีอย่างพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 7 จากลูกหนี้...กลายเป็นคนที่มีอย่างพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 7 จากลูกหนี้...กลายเป็นคนที่มีอย่างพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 6 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 6 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 6 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 5 ปลูกข้าวอินทรีย์ ตามวิถีเด็กพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 5 ปลูกข้าวอินทรีย์ ตามวิถีเด็กพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 5 ปลูกข้าวอินทรีย์ ตามวิถีเด็กพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการทำเกษตรผสมผสาน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการทำเกษตรผสมผสาน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการทำเกษตรผสมผสาน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 3 หมอใจบุญ ผู้อุทิศตนตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 3 หมอใจบุญ ผู้อุทิศตนตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 3 หมอใจบุญ ผู้อุทิศตนตามรอยพระราชา (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 2 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 2 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 2 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

ตอนที่ 1 เกษตรกรรุ่นใหม่ ตามรอยเท้าพ่อด้วยหัวใจที่พอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 1 เกษตรกรรุ่นใหม่ ตามรอยเท้าพ่อด้วยหัวใจที่พอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

ตอนที่ 1 เกษตรกรรุ่นใหม่ ตามรอยเท้าพ่อด้วยหัวใจที่พอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 60)

รายละเอียด

<< < 1 > >>