สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 11 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

ออกอากาศ: 12 พฤศจิกายน 2564