สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่อมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 26 มกราคม 2565