สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม

ปีที่จัดตั้ง
2556
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ยโสธร
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

จุดเด่น

- เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ

- การทำนาข้าวหลากหลายพันธุ์เช่นข้าวหอมมะลิขาวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวเหนียว

- การอนุรักษ์และผลิตพันธุ์ข้าว

- การปลูกพืชเสริมอื่น ๆ เช่นถั่วงา

- การรวมกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

- การรักษาสมดุลระบบนิเวศในฟาร์มและความยั่งยืนของระบบนิเวศ

- การสร้างโรงเรียนผลิตชาวนาคุณธรรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

- การขยายผลเครือข่ายศูนย์ข้าวคุณธรรมกระจายตามพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และวางแผนด้านการตลาด

       กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีชาวนาและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และการขยายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีความอบอุ่น เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี ปรารถนาดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชุมชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ สุขภาพจิตดีและกายแข็งแรง ทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเพราะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างพอประมาณ มีจิตวิญญาณการเป็นชาวนา และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรให้กว้างขวางเสมือนหนทางแห่งการพัฒนาคน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม

ที่อยู่ 80 หมู่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150

  • โทร: 0878721672
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นายวิจิตร บุญส่ง

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)