สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
มหาสารคาม
ประเภท/ด้าน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

จุดเด่น

- ปลูกข้าวอินทรีย์การปลูกข้าวต้นเดียว

- การแปรรูปข้าว การผลิตข้าวกล้องงอก ข้าวฮาง

- แปลงเกษตรผสมผสาน 1 งาน 1 แสน

- การขยายพันธุ์พืช (เมล็ด, ทาบกิ่ง ฯลฯ)

       ในปี 2550 ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในอำเภอกันทรวิชัย เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นการแปรรูปข้าว เพื่อกำหนดราคาและขายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จากนั้นได้รับการ คัดเลือกให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดมหาสารคาม และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย

ที่อยู่ 43 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

  • โทร: 089-6184075
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นายคำพันธ์ เหล่าวงษี

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)