สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชุมชนบ้านท่าเรือ

ปีที่จัดตั้ง
2555
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครพนม
ประเภท/ด้าน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเด่น

- กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหม

- การผลิตเครื่องดนตรีอีสานพื้นบ้าน เช่น แคน พิณ โหวด

- เกลือสินเธาว์

- การรวมกลุ่มและจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรให้แก่คนในชุมชน

- การบริหารจัดการน้ำ

- การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมชาวไท-อีสาน

- การอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยเชื่อมโยงกับความเชื่อท้องถิ่น

        ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก และผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองและทอผ้าไหม เป็นอาชีพเสริม โดยรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายในรูปของวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอกินพอใช้ มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เก็บกิน ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนั้น ชาวบ้านยังรวมตัวกันบริหารจัดการขยะและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยจัดตั้งเป็นเงินกองทุนของชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนบ้านท่าเรือ

ที่อยู่ 224 หมู่ 2 บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

  • โทร: 088-3355819
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นายประหยัด ชัยบิน

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)