สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นางพิมพ์ โถตันคำ

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
สกลนคร
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

จุดเด่น

- การทำไร่นาสวนผสมพืชผักสวนครัว

- การปลูกข้าวการสีข้าวและการแปรรูปเป็นข้าวฮาง

- การเลี้ยงเป็ด

- การถ่ายทอดผลสำเร็จสู่ชุมชนมีการติดตามผลพร้อมให้ความรู้และร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        หลังจากได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำเกษตรผสมผสาน เริ่มทำการเกษตรผสมผสานบนที่นาเดิมที่มีจำนวน 21 ไร่ โดยทำการปรับที่นาให้มีคันคูกว้างขึ้นพอที่จะปลูกผักสวนครัวต่างๆ ทั้งผลไม้และไม้ยืนต้น ทั้งพืชที่มีอายุสั้นและพืชที่มีอายุยาวกล่าวคือ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก การใช้ปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัวจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำขึ้นเองทั้งหมด สามารถหารายได้ตลอดทั้งปีจากการขายปลา และพืชผักสวนครัวต่างๆ หลังจากทำการเกษตรผสมผสานได้ผลดี ได้แบ่งปันความรู้แนวคิดการพึ่งตนเองไปยังญาติพี่น้อง ได้ขยายแนวความคิดเป็นแบบอย่างของชุมชน โดยหวังให้ชุมชนที่อยู่และชุมชนรอบข้างใกล้เคียงมีข้าว มีปลากินอย่างสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นางพิมพ์ โถตันคำ

ที่อยู่ 93 หมู่ 19 บ้านนาขาม ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

  • โทร: 080-7483133
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นางพิมพ์ โถตันคำ

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)