สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

ปีที่จัดตั้ง
2553
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงราย
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

จุดเด่น

- ปลูกข้าวอินทรีย์การปลูกข้าวต้นเดียว

- การปลูกผักแบบซุ้มโค้ง

- การหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่

- ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำส้มควันไม้

- เลี้ยงวัวหลุมและหมูหลุม

- การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์

- การแปรรูปข้าว การผลิตข้าวกล้องงอก ข้าวฮาง

- แปลงเกษตรผสมผสาน 1 งาน 1 แสน

- การขยายพันธุ์พืช (เมล็ด, ทาบกิ่ง ฯลฯ)       


         เริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2542 มีพื้นที่ 23 ไร่ โดยทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาหลายอย่างแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากใช้สารเคมีจำนวนมากจึงเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน เลิกใช้สารเคมี ทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำงานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคนิคทางการเกษตรในแบบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างลงตัว มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตตนเองและครอบครัวให้มีความพอเพียง อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

ที่อยู่ 119 หมู่ 9 บ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

  • โทร: 081-7069687
  • Fax: -
  • อีเมล์: soii.prisana@gmail.com

ผู้ประสานงาน

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

หลักสูตรอบรม

ชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (2)