สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ปีที่จัดตั้ง
2553
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
อุดรธานี
ประเภท/ด้าน
ประชาชนทั่วไป

จุดเด่น

- หลักสูตรการออม 5 ประการ (ออมดิน, ออมต้นไม้, ออมน้ำ, ออมเงิน, ออมความรู้)

- การอนุรักษ์ป่าสมุนไพร

- การคัดพันธุ์ข้าว

- การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อัดเม็ด

- เป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มผลิตข้าวชุมชน, กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน, กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์, ธนาคารชุมชน)

        เกิดวิกฤตนาล่มจากอุทกภัยจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาทำงานรับจ้างเป็นเวลา 2 ปี เพื่อหาเงินใช้หนี้สิน เมื่อใช้หนี้สินหมดแล้วจึงกลับบ้านเกิดและเริ่มต้นทำเกษตรผสมผสาน และปรับความคิดและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวตนเองก่อน เมื่อครอบครัวมีความสุขแล้ว จึงขยายผลสู่เพื่อนบ้านและชุมชน โดยยึดหลักซื่อสัตย์ต่อตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวม รับผิดชอบร่วมกัน เห็นอกเห็นใจกัน และมีความไว้วางใจกัน อีกทั้งเป็นคนใฝ่รู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้และเผยแพร่และช่วยเหลือผู้อื่น ครอบครัวมีความสุข มีอาหารเหลือกิน และมีเงินเก็บเพื่อใช้ยามจำเป็น นอกจากนั้น ยังเป็นผู้นำบริหารกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านถ่อนนาลับ เช่น ธนาคารชุมชน และกลุ่มสวนสมุนไพรชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านถิ่นนาลับมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนารับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

  • โทร: 086-1678524
  • Fax: -
  • อีเมล์: luck.2527@hotmail.com

ผู้ประสานงาน

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

หลักสูตรอบรม

-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (2)