สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง)

ปีที่จัดตั้ง
2556
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
บุรีรัมย์
ประเภท/ด้าน
หน่วยงาน/องค์กรณ์ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค

จุดเด่น

- เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ได้แก่เด็กถูกบังคับขายแรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง  เด็กในสถาน   พินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เด็กเร่ร่อน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมาก เป็นพิเศษ และเด็กที่มีปัญหา   เกี่ยวกับยาเสพติด

- จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

- มีการส่งเสริมกิจกรรมอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เช่น ธนาคารขยะ ธนาคารผัก การสีข้าว การปลูกพืชสมุนไพร การปลูก      
  ยางพารา การเลี้ยงหมูหลุม การผลิตปุ๋ยชีวภาพ อาชีพเสริมสวย เป็นต้น

       เป็นโรงเรียนที่ช่วยเผยแพร่การน้อมนำหลักคิดพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการได้ประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง)

ที่อยู่ 125 หมู่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

  • โทร: 0 4463 1883
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

คุณกนกวลี

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)