ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตฯ

พบทั้งหมด 21 รายการ
มาตรการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566)

มาตรการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566)

รายละเอียด

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2565

รายละเอียด

แนวทางการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

แนวทางการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

รายละเอียด

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว22 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว22 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564)

รายละเอียด

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด

 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานวินัยฉบับสมบูรณ์

คู่มือปฏิบัติงานวินัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

รายละเอียด

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

รายละเอียด

แผ่นพับการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ และข้อกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักงาน ก.พ.)

แผ่นพับการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ และข้อกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

infographic ขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ตามพระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (สำนักงาน ก.พ.)

infographic ขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ตามพระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม (สำนักงาน ก.พ.)

ประมวลจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

Infographic ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Infographic ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียด

ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 7 ประการ (สำนักงาน ก.พ.)

ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 7 ประการ (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

Ethical Standard Act B.E. 2562 (2019) Unofficial Translation (OCSC)

Ethical Standard Act B.E. 2562 (2019) Unofficial Translation (OCSC)

รายละเอียด

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>