ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )

พบทั้งหมด 12 รายการ
รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity Transparency Assessment  (ITA) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity Transparency Assessment (ITA) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

การปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (RATING  SCORE)

การปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (RATING SCORE)

รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียด

เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

สรุปรายงานการประเมิน  (ITA) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปรายงานการประเมิน (ITA) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

สรุปผลการประเมิน ITA สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประเมิน ITA สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

รายละเอียด

<< < 1 > >>