สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )

พบทั้งหมด 5 รายการ
สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

สรุปผลการประเมิน ITA สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประเมิน ITA สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

รายละเอียด

<< < 1 > >>