สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ที่มา : ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต