สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 41 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

รายงานสรุปผลโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล" ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากรสำนักงาน กปร. และชุมชนบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาาน กปร. ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล" ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากรสำนักงาน กปร. และชุมชนบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาาน กปร. ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

รายละเอียด

คู่มือองค์กรคุณธรรม สำนักงาน กปร.

คู่มือองค์กรคุณธรรม สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

รายงานสรุปผลการอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 4

รายงานสรุปผลการอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

รายละเอียด

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2562

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2562

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

รายละเอียด

รายงาน โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2562-2564)

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2562-2564)

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์ Motion Infographic

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์ Motion Infographic

รายละเอียด

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร สำนักงาน กปร.

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย

การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย

รายละเอียด

โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างว้นที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ๊ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างว้นที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ๊ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>