สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 36 รายการ
รายงานสรุปผลการอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 4

รายงานสรุปผลการอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

รายละเอียด

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2562

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2562

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

รายละเอียด

รายงาน โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2562-2564)

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2562-2564)

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์ Motion Infographic

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย " : ภาพยนตร์ Motion Infographic

รายละเอียด

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร สำนักงาน กปร.

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย

การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย

รายละเอียด

โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างว้นที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ๊ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างว้นที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ๊ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร.

ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน กปร. ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน กปร. ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

รายละเอียด

ธรรมนูญองค์กร ค่านิยมร่วมองค์กร (ข้อควรปฏิบัติ DO และข้อห้ามปฏิบัติ Dont) และข้อเสนอต่อองค์กร

ธรรมนูญองค์กร ค่านิยมร่วมองค์กร (ข้อควรปฏิบัติ DO และข้อห้ามปฏิบัติ Dont) และข้อเสนอต่อองค์กร

รายละเอียด

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนการส่งเสริมจริยธรรมระยะ 4 ปี และแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต" ของสำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2561 -2564)

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนการส่งเสริมจริยธรรมระยะ 4 ปี และแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต" ของสำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2561 -2564)

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>