• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 26 รายการ
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร สำนักงาน กปร.

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย

การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย

รายละเอียด

โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างว้นที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ๊ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างว้นที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ๊ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร.

ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน กปร. ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน กปร. ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

รายละเอียด

ธรรมนูญองค์กร ค่านิยมร่วมองค์กร (ข้อควรปฏิบัติ DO และข้อห้ามปฏิบัติ Dont) และข้อเสนอต่อองค์กร

ธรรมนูญองค์กร ค่านิยมร่วมองค์กร (ข้อควรปฏิบัติ DO และข้อห้ามปฏิบัติ Dont) และข้อเสนอต่อองค์กร

รายละเอียด

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนการส่งเสริมจริยธรรมระยะ 4 ปี และแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต" ของสำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2561 -2564)

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนการส่งเสริมจริยธรรมระยะ 4 ปี และแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต" ของสำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2561 -2564)

รายละเอียด

แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ แผนการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของสำนักงาน กปร.

แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ แผนการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

วีดีทัศน์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วีดีทัศน์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียด

เผยแพร่สปอตโฆษณา "แอปพลิเคชันกฏหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100  และ  103 "

เผยแพร่สปอตโฆษณา "แอปพลิเคชันกฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 "

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 60

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 60

รายละเอียด

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน กปร. พ.ศ.2558

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน กปร. พ.ศ.2558

รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560

รายละเอียด

แบบการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

แบบการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กปร.

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กปร.

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>