สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 62 รายการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

รายละเอียด

ประกาศ-ข้อกำหนดจริยธรรมและคู่มือกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

ประกาศ-ข้อกำหนดจริยธรรมและคู่มือกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

นโยบายบริหารแผนงาน สำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

นโยบายบริหารแผนงาน สำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

รายละเอียด

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน กปร.

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2564

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส.

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส.

รายละเอียด

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2563

รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน

รายละเอียด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างองค์ความรู้ให้กับพลังบวรเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันการทุจริต" ปีงบประมาณ 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างองค์ความรู้ให้กับพลังบวรเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันการทุจริต" ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2564

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2564

รายละเอียด

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

รายละเอียด

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย ปีงบประมาณ 2562

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

คู่มือ  แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

รายละเอียด

รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)

รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)

รายละเอียด

"มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส"

"มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส"

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>