สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 49 รายการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างองค์ความรู้ให้กับพลังบวรเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันการทุจริต" ปีงบประมาณ 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างองค์ความรู้ให้กับพลังบวรเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันการทุจริต" ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2564

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2564

รายละเอียด

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

รายละเอียด

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย ปีงบประมาณ 2562

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริตในภาครัฐ ผ่านเสียงตามสาย ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

คู่มือ  แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

รายละเอียด

รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)

รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)

รายละเอียด

"มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส"

"มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส"

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

รายงานสรุปผลโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล" ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากรสำนักงาน กปร. และชุมชนบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาาน กปร. ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล" ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากรสำนักงาน กปร. และชุมชนบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาาน กปร. ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

รายละเอียด

คู่มือองค์กรคุณธรรม สำนักงาน กปร.

คู่มือองค์กรคุณธรรม สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

รายงานสรุปผลการอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 4

รายงานสรุปผลการอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียด

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

รายละเอียด

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2562

นโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ 2562

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

รายละเอียด

รายงาน โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2562-2564)

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2562-2564)

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>