ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ปี 2564

1. โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองเลิงหว้า จ.อุบลราชธานี (กปค.2)
สามารถดาวโหลดไฟล PDF ได้ที่นี่

2. การประชุม หารือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎร ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่ (กปค.4) 
สามารถดาวโหลดไฟล PDF ได้ที่นี่

2. การประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง (กปค1.)
 สามารถดาวโหลดไฟล PDF ได้ที่นี่

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านห้วยแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน (กปค.3)
สามารถดาวโหลดไฟล PDF ได้ที่นี่