สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2551

เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2551