ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) โดยระบุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ การนี้ ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ จะร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

     รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชดำรัสคัดตัดตอนว่า “Soil lies at the heart of human survival… ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์…” เป็นชื่อรางวัลและประดิษฐานลงบนเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระปรีชาสามารถในด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเพื่อพระราชทานให้แก่ ประเทศ องค์กร หรือบุคคลที่มีผลงานจัดกิจกรรมวันดินโลกที่สามารถสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ได้อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)

เหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

     องค์กรที่ได้รับ เหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ดังนี้
     ปี 2561 Practical Action , Bangladesh เป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและในการจัดการดินเสื่อมโทรมที่เป็นทะเลทรายให้สามารถปลูกพืชได้
     ปี 2562 Costa Rican Soil Science Association (ACCS) , Costa Rica มีผลงานโดดเด่นในการจัดกิจกรรมที่เน้นด้านมลพิษทางดิน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่สวนสาธารณะ การลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ
     ปี 2563 ICAR-Indian Institute of Soil Science (ICAR-IISS) , India ผลงานโดดเด่น คือ การสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดินในการผลิตพืชควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับเยาวชนโดยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน
     ปี 2564 Nigeria Institute of Soil Science (NISS) , Nigeria สถาบันวิทยาศาสตร์ดินแห่งไนจีเรีย มีผลงานโดดเด่นในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องดินให้แก่เยาวชนและแก่ชุมชน สาธิตทำแปลงทดสอบทางการเกษตร และการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญด้านดิน เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ
     ปี 2565 Institute of Geology , National Autonomous University of Mexico เป็นองค์กรวิจัยด้านธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา จัดกิจกรรมมุ่งเน้นด้านระบบนิเวศเกษตร พืช สัตว์ รวมทั้งการวิจัยสิ่งแวดล้อมกับปัญหาความเค็มของดิน
     ปี 2566 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย Soil and Fertilizer Society of Thailand มีผลงานโดดเด่นโดยเป็นสมาคมทางวิชาการที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย ศึกษา และสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการสำหรับเผยแพร่เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ เป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมด้านดิน เช่น กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา)


ที่มา หน่วยราชการในพระองค์