สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตารางสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนของสำนักงาน กปร. ปี 2561-2562

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562