สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตารางสถิติเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ปี 2562-2564

ที่มาข้อมูลจาก ศปท.

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564