สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แบบสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กปร.