สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 12 ชีวิตที่พอเพียงในเมืองใหญ่ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)

ออกอากาศ: 30 เมษายน 2561

ตอนที่ 12 ชีวิตที่พอเพียงในเมืองใหญ่ (ลงข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 61)