สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 18 คนสู้ชีวิต กับความมสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561

ตอนที่ 18 คนสู้ชีวิต กับความมสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)