สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 24 โครงการเกาตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแพ) อ.แม่ริม จ เชียงใหม่

ออกอากาศ: 24 สิงหาคม 2564