สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 30 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสุพจน์ โคมณี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ออกอากาศ: 23 กันยายน 2564