สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 35 นายสุชล สุขเกษม เกษตรกรนักคิดแห่งบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

ออกอากาศ: 11 ตุลาคม 2564