สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 30 : การพัฒนาแหล่งน้ำที่วัฒนานคร

ออกอากาศ: 29 เมษายน 2562