สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 50 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมามจากพระราชดำริ : สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)

ออกอากาศ: 25 มกราคม 2561

ตอนที่ 50 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมามจากพระราชดำริ : สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน (25 ม.ค. 61)