สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 

  • เลขาธิการ กปร.
  • จังหวัดเชียงใหม่ File 1,File 2 
  • จังหวัดเชียงราย 
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน File 1,2 (VDO),File 3,File 4, File 5,File 6,
  • จังหวัดน่าน
  • จังหวัดลำปาง
  • จังหวัดลำพูน  File 1,2 (VDO),File 3
  • จังหวัดพะเยา
  • จังหวัดแพร่